Bugun...
30-09-2016 22:36:00 büyüt küçült

Daha İyisi İçin Yarışacağız

Daha İyisi İçin Yarışacağız Rize bizim için Sıla-ı Rahim dediğimiz bir noktadır. Bunu dilden değil kalpten söylüyoruz Rizeliler lider ruhlu insanlardır. Kolay kolay da bir araya gelemezler, geldiklerinde ise çok şeyi değiştirir geliştirirler.

1971 yılında Rize Güneysu Ortaköy’de dünyaya geldi. ilk orta lise tahsilini Rize’de Tamamladı. 1993 yılında İTÜ
Uçak mühendisliğinden mezun oldu. Askerliğini yaptıktan sonra İstanbul’da Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe çalışma hayatına atıldı. 1998-2004 yılları arasında Doğuş Otomotiv’de görev aldı. 2004 yılı sonrasında kendi işini kuran Erdoğan harita planlama, yap-sat inşaat, alanlarında faaliyet gösteren şirketiyle çalışma hayatına devam etmektedir. 2002 yılında Ak Parti kuruluşuyla beraber siyasete adım atan Erdoğan, kurucu olarak başladı
Çekmeköy ilçesinden sonra Ümraniye ilçesinde sırasıyla teşkilat başkanlığı ve ilçe başkanlığı görevlerinde
bulundu. Daha sonra Akparti il yönetiminde görev alan Erdoğan yeni dönemde İstanbul il başkan yardımcılığı ve teşkilat başkanlığı görevini devam ettiriyor. Celal Erdoğan 2011 yılından bu yana RİDEF ( Rize Dernekler
Federasyonu ) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

    Rahmetli Ali Başot’un Rize Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev aldığı dönemde Rize Vakfı’na üye olduğunu
ifade eden Başkan Erdoğan konu Rize olunca VakıfRize Dergisine şu açıklamaları yaptı: “ Rize bizim için Sıla-i Rahim dediğimiz bir noktadır. Bunu dille söylemekten ziyade kalpten hissediyoruz. Bu yüzden Rize’nin sosyo-ekonomik durumu, gelişmesi bizi çok yakından ilgilendiriyor ve imkanlarımız ölçüsünde Rize’ye nasıl katkı sunabiliriz?

sorusu bizim bu manada var olan çalışma azmimizi körüklü­yor. Başkanı olduğum RİDEF’in, toparlayıcı bir çatı kuruluş ola­rak varlığını devam ettirmesi ve çalışmalarını en üst düzeye çı­karması için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Rize adına iş yapmanın zorluğu­nun farkındayız. Bizim yöre in­sanımızın liderlik özelliği var. Do­layısıyla ekip olabilmek kolay ol­muyor. Ama sağ olsunlar, çalış­tığımız arkadaşlar kültür adına, eğitim adına, özelliklede Rize’nin tanıtımı adına yaptığımız bütün işlerde olabildiğince uyum gös­terdiler ve çok güzel işlere imza atmamızı sağladılar.

Turizm sektörü sadece

alt yapı demek değildir.

Hizmet anlayışı önemli.

Rize, çay ile bilinen bir ilimiz, bu ekonomik gerçek dün var­dı bugün de var yarın da ola­cak. Muhakkak ki çay Rize için önemli bir ekonomik değer. An­cak o güzel coğrafyanın çay ka­dar ekonomik anlam taşıyan bir potansiyeli daha var o da turizm.

Hepimiz yurdun çeşitli bölge­lerinde farklı farklı stres yüklü yoğun kalabalık çalışma ortam­larında hayatımızı idame ettiri­yoruz. Ruhumuzun ve bedeni­mizin doğal ortamda dinlenmeye ihtiyacı var. Bu gerçek sadece bi­zim için geçerli değil yerli yaban­cı çalışan dinlenmek isteyen her­kes için geçerli.

İnsanlar artık dinlenebilmek için deniz kum güneş yerine do­ğaya yönelmektedir. Yaylalar, berrak sular, temiz hava, bol ok­sijenli yemyeşil bir coğrafya stres yüklü çalışan insanlara büyük bir terapi imkanı sunmaktadır. Turizmde trend artık insanların ruhunu ve bedenini yenileyece­ği çevre kirliliğinden uzak doğal rehabilitasyon merkezlerindedir. Rize’de bu konuda müthiş bir potansiyele sahip. Bizde bu po­tansiyelin Rize ekonomisine ka­zandırılması için elimizden ge­leni yapmalıyız. Hükümetimizin, sivil toplum kuruluşları olarak dernek ve vakıflarımızın, bu doğ­rultuda faaliyet göstermesi için bir Rize sevdalısı olarak üstümü­ze düşeni yapmalıyız.

Bölgede turizmin gelişebilmesi ni üç ana başlıkta toplayabiliriz.

- Turistik değerler

- Ulaşım kolaylığı,

- Hizmet sektörü

Turistik değerlerimiz zaten Al­lah vergisi yaylalarımız, denizi­miz, doğamız aranan özellikleri taşıyor. Karadeniz otoyolunun faaliyette olması, Ovit tünelinin bitmek üzere olması ve Rize Ha­valimanının fizibilite çalışmala­rının yapılmış olması, yeşil yol projesinin devam etmesi de ula­şım kolaylığının yakın zamanda çok daha üst düzey olacağının göstergesidir.

Burada asıl eksik bulduğu­muz hizmet sektörüdür. Rize’ye turist olarak giden herkesten duyduğumuz tek şikayet hiz­met eksikliğidir. Acil olarak bu sıkıntıyı gidermek zorundayız. Özellikle hizmet sektöründe çalı­şacak eğitimli, kalifiye çalışan sı­kıntısını gidermek adına bir şey­ler yapmak gerekiyor. Biz gelen eleştirileri bunu il yöneticileriyle paylaştık. Bu yetersizliğin gide­rilmesi noktasında Turizm Otel­cilik Yüksek Okulu olabilir ya da düzenlenecek turizmcilik kursla­rı olabilir, ama mutlaka bu alan­da bir proje geliştirmemiz şart.

Hizmet konusunda Rize’de Recep Tayyip Üniversitesi’ne bağlı bir Turizm Meslek Yüksek Okulu neden olmasın?

Turizm sektöründe alt yapı ya­tırımlarını plana programa bağ­layıp kısa bir sürede çözüp mü­kemmel tesislere sahip olabilir­siniz ancak o tesisler iyi hizmet vermezse yapılan yatırım bek­lenilen getiriyi sağlayamaz. Bir süre sonra da kapanır gider.

Hizmet konusu Turizm sektö­rü için çok önemli bir faktördür. Ne yazık ki bizim yöre insanı bu konuda son derece zayıf. Bu ko­nunun acil olarak eğitim ile aşıl­ması zorunluluktur. Bu konuda mesela Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan üniversitesine bağlı bir Turizm Meslek Yüksek Oku­lu bölümü açılabilir veya Rize’de turizm kursları yaygınlaştırıla­rak bölge insanının bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanabilir

Turizmin bölgede sağlıklı geli­şebilmesi için; birinci ayak fiziki altyapı ikinci ayak ise hizmettir yani nitelikli eleman konusu­dur. Turizm konusunda bir baş­ka önemli husus:

Rize’nin komşuları Trabzon ve Artvin ile birlikte koordineli hareket edebilmesi gerekmekte­dir. Dünyada Turizmde söz sahi­

bi olmuş ülkelere baktığınız za­man turizm bölgelerinde sadece bir ilin turizmde gelişmesi pek mümkün görülmüyor. Bunun için çevre illerle koordineli bir master plan çerçevesinde hare­ket etmek gerektiği net bir şekil­de ortaya çıkmaktadır.

Trabzon Rize Artvin’in doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli bir paket halinde hazırlanıp rek­lam ve pazarlaması yapılmalıdır. Turist o bölgeyi tercih ettiğinde programı dolu dolu geçmeli ve bölgede kalma süresi artmalıdır.

Rize’nin geleceği üç temel konudaki gelişmeye bağlı

Birinci nokta hepimizin bildi­ği gibi Çay dır. Rize’mizin çayını ihraç edebilir düzeye çekmek la­zım. Bu konuda Rize’de bir bir­liktelik bir yeknesaklık sağlan­mış durumda. Çaykur’umuz ta­rafından Çayın dünyaya açılma­sı noktasında önemli çalışmalar yapılmaktadır.

İkincisi Turizmdir. Üçüncüsü ise mevcut hükümet tarafından Rize’de yapılan temel yatırım­lar. Mesela bir Ovit Tüneli, Bölge ekonomisinin canlanmasına bü­yük katkı sağlayacak, kuzey gü­ney geçiş güzergahı olacak, dola­yısıyla sonuçta Rize limanı hare­ketlenecektir.

Diğer taraftan Çayeli ile Pazar arasında bir havaalanı kurulu­yor. Bir bölgenin gelişmesi için kolay ulaşım önemli bir zorunlu­luktur.

Son olarak,

İstanbul Dünyanın sayılı tu­rizm ve iş merkezlerinden biridir. İstanbul’da Rize ile ilgili faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin bir­likte hareket edip Rize’yi her yö­nüyle tanıtan sosyal ve tanıtım merkezinin projelendirilip haya­ta geçirilmesi büyük önem ar­z etmektedir. Bu Cumhurbaşka­nı çıkarmış bir il için, Rize için önemli bir ihtiyaçtır. Bu konuda RİDEF olarak bir proje ortaya koyduk. Bu projenin paydasını daha da geliştirip projeyi el birli­ği ile hayata geçirmemiz halinde Rize ve Rizeli dış dünyaya karşı önemli bir tanıtım penceresine sahip olacaktır.

 


Bu haber 2297 defa okunmuştur.
HABER YORUMLARI


haber arşivi
ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKETİMİZE KATILIN

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer

Tüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ